София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015 с обхват: „Геодезическа и кадастрална дейност. Проектиране на подробен устройствен план, вертикална планировка, улици, пътища и съоръжения. Експертни оценки на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, горска територия.”