София 1618, бул.Цар Борис III №201A, вх.В

Мобилен: 0898418436, Тел./Факс: 02/8502003

в сила от 25.05.2018 г.

Обща информация

От 25 май 2018г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни ( General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защита на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни "Сървей груп" ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за целите на дейността на дружеството и ги пази отговорно и разумно.


Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование: "Сървей груп" ЕООД

2. ЕИК: 175199282

3. Седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Цар Борис III" 128, бл.30, ап.13,

4. Адрес на упражняване на дейността: гр.София, бул."Цар Борис III" 221,

5. Данни за кореспонденция: гр.София, бул."Цар Борис III" 221,

6. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7. Уеб сайт: www.surveygroup.eu

8. Телефон: 028502003, 0898418436


Иформация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: 1592, гр.София, бул."Проф.Цветан Лазаров"№2

3. Данни за кореспонденция: 1592, гр.София, бул."Проф.Цветан Лазаров"№2

4. Телефон:02 915 3 518

5. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

"Сървей груп " ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

"Сървей груп " ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с получаването на услуга и сключването на договори с дружеството на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС)2016/679 и по-конкретно въз основа на следното:

 • изрично получено съгласие от Вас като доставчик или клиент на услуга;
 • изпълнение на задълженията на "Сървей груп" ЕООД по договор с Вас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Сървей груп"ЕООД;
 • за целите на легитимния интерес на "Сървей груп"ЕООД

"Сървей груп" ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, "Сървей груп" ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни

"Сървей груп" ЕООД събира и обработва личните Ви данни, които Вие предоставяте във връзка с ползването на Вашите услуги и сключване на договор с дружеството със следните цели:

 • индивидуaлазация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на услуга.

"Сървей груп" ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограниченост на целите на обработване;
 • съпоставимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхраняването с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, "Сървей груп" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към НАП, НОИ, АГКК и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Сървей груп" ЕООД

"Сървей груп" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • сключване и изпълнение на търговски услуги с клиент, партньор или доставчик - целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор и неговото администриране;
 • участие в обществени поръчки съгласно ЗОП – целта на тази операция е сключване на договор за изпълнение на определени услуги;
 • сключване на трудови и граждански договори – целта на тази операция е изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводство и Данъчно-осигурителния процесионален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство
 • при създаване и изменение на кадастрална карта и регистри, като правоспособно лице от Агенция по геодезия, картография и кадастър, използвайки задълженията си по Закона за кадастъра и имотния регистър.

"Сървей груп" ЕООД обработва следните категории лични данни:

 • вашите индивидуализиращи данни (име презиме и фамилия, държава, ЕГН, данни от лична карта, длъжност и работно място)
 • данни за контакт (електронна поща, телефон, адрес, лице за контакт)
 • финансова информация (банкови сметки)
 • данни за професионална компетентност (стаж, данни за завършено образование, данни за придобита квалификация и членство в КИИП )

Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Личните данни са събрани от "Сървей груп" ЕООД от лицата за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 • куриерски фирми, пощенски оператори – с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденция и комуникации, във връзка с договора между нас;
 • банките – обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
 • служба по трудова медицина –съгласно договор за обслужване - целта е трудово медицинско обслужване на служителите на Администратора;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим данни по силата на действащото законодателство.

Администраторът не извършва трансфер на вашите лични данни към трети държави!


Срок на съхранение на личните Ви данни

"Сървей груп" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срока на действие на договора и до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните и не по-дълго от срока, за който е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство. След изтичането на този срок. "Сървей груп" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

"Сървей груп" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед на изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед на легитимни интереси на "Сървей груп" ЕООД или друго.

"Сървей груп" ЕООД съхранява личните Ви данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

"Сървей груп" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващия лични данни за изпълнение на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС)2016/679.

"Сървей груп" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


Оттегляне на съгласието за обработването на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Сървей груп" ЕООД за конкретна или за всички цели за обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма в свободен текст.


Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от "Сървей груп" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните и информация отнасяща се до събитието, обработването и съхранението на личните Ви данни.


Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до "Сървей груп" ЕООД.


Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате право да поискате от "Сървей груп" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Сървей груп" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по – долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
 • вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Сървей груп" ЕООД.

"Сървей груп" ЕООД не е длъжно да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задачата от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защита на правни претенции.

За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете писмено искане до "Сървей груп" ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност, за което се отнасят данните, пред служител на "Сървей груп" ЕООД.

"Сървей груп" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от "Сървей груп" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни , когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Сървей груп" ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "Сървей груп" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защита на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Сървей груп" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие може да поискате от "Сървей груп" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от "Сървей груп" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за което е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Сървей груп" ЕООД може да откаже да представи тази информация, ако това би било невъзможно или се изискват несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Сървей груп" ЕООД, които се отнасят до Вас.


Вашите права при нарушаване на сигурността на личните Ви данни

Ако "Сървей груп" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"Сървей груп" ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомлението би изисквало непропорционали усилия.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данн, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: 1592, гр.София, бул."Проф.Цветан Лазаров"№2

3. Данни за кореспонденция: 1592, гр.София, бул."Проф.Цветан Лазаров"№2

4. Телефон:02 915 3 518

5. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Изменения на Политиката за поверителност

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, на нашата структура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия сайт: www.surveygroup.eu.